Prosiect Archaeoleg Meillionydd (Gronfa CDC)

Cronfa Datblygu Cynaliadwy (CDC)

Beth yw'r Gronfa Datblygu Cynaliadwy?

Sefydlwyd y Gronfa Datblygu Cynaliadwy (CDC) gan Lywodraeth Cymru yn 2001 fel rhan o’r gefnogaeth barhaus i dirluniau gwarchodedig (Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol) a datblygiad cynaliadwy. Prif nod y Gronfa yw cefnogi a hyrwyddo ffordd o fyw fwy cynaliadwy yn yr ardaloedd arbennig hyn.

Cynaliadwyedd

Mae'r Gronfa Datblygu Cynaliadwy yn darparu cymorth grant ar gyfer prosiectau amgylcheddol, economaidd a chymunedol arloesol sy'n datblygu a phrofi ffyrdd newydd o fyw yn fwy cynaliadwy oddi fewn yr AHNE.

Mae gan Ddatblygiad Cynaliadwy bedair thema:

  • Amgylcheddol
  • Economaidd
  • Diwylliannol
  • Cymdeithasol

Mae “Cynaliadwyedd” yn ymwneud â chael cydbwysedd rhwng gofynion amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd presennol â’r angen i warchod yr amgylchedd a buddiannau cenedlaethau'r dyfodol.

Grantiau a Chyfraddau Grantiau

Bydd y Gronfa Datblygu Cynaliadwy yn darparu grantiau prosiect, grantiau rheoli i gefnogi costau staff a grantiau datblygu er mwyn darparu catalydd ar gyfer gweithredu neu bartneriaethau newydd. Fel arfer bydd yr ariannu yn cael ei bennu rywle rhwng 50% a 75% o gyfanswm cost y prosiect ond mwy o bosib mewn achosion eithriadol.

Disgwylir i ymgeiswyr ddarparu o leiaf 25% o gyfanswm costau'r prosiect, naill ai o’u arian eu hunain neu gronfeydd grant eraill. Fe all swyddogion yr Uned AHNE ddarparu manylion am ffynonellau arian cyfatebol posib.