Prosiect Archaeoleg Meillionydd (Gronfa CDC)

Cwestiynau Cyffredin

Cronfa Datblygu Cynaliadwy

Pa fath o brosiectau fydd yn cael eu cefnogi?
Mae'r Gronfa ar gael i gefnogi prosiectau sy'n dod â budd i'r AHNE wrth weithio i gwrdd ag amcanion y Gronfa Datblygu Cynaliadwy.

Rhoddir blaenoriaeth i brosiectau sy’n :

Ysbrydoli a chynnwys y gymuned leol... 
Dylai eich prosiect gael cefnogaeth wirioneddol gan y gymuned neu gynnwys cymunedau o fewn yr AHNE. Dylai prosiectau sy'n cael eu hariannu gan y Gronfa Datblygu Cynaliadwy geisio dod â budd i'r gymuned leol, naill ai yn gymdeithasol, amgylcheddol, diwylliannol a/neu yn economaidd.

Cynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth o'r AHNE a Chynaliadwyedd...
Mae diwylliant, amgylchedd naturiol a hanes lleol yn chwarae rhan bwysig yn hunaniaeth arbennig Llŷn. Nod y Gronfa Datblygu Cynaliadwy yw hyrwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth ehangach o'r nodweddion arbennig hyn a chodi ymwybyddiaeth o gynaliadwyedd ymysg pawb sy'n byw ac ymweld â'r ardal.

Pwy all wneud cais am arian ?

Fe all pob un o'r canlynol wneud cais:

  • Grwpiau Cymunedol, Gwirfoddol a Phartneriaeth
  • Cynghorau Cymuned
  • Awdurdodau Lleol
  • Y Sector Breifat (ar gyfer prosiectau sydd er budd ehangach y cyhoedd).
  • Unigolion (ar gyfer prosiectau sydd er budd ehangach y cyhoedd).

Sut y caiff penderfyniadau eu gwneud?

Cynghorir ymgeiswyr i drafod syniadau eu prosiect gyda'r swyddogion cyn cyflwyno cais.

Ar ôl cwblhau'r cais, cyflwynir y ffurflen i staff yr Uned AHNE ar bapur neu'n electronig, lle cânt eu cofrestru a’u gwirio - mewn rhai achosion efallai y bydd angen mwy o wybodaeth.

Yna bydd swyddogion yn asesu ceisiadau mewn perthynas â meini prawf y Gronfa (datblygwyd a chytunwyd ar y meini prawf hyn yn genedlaethol). Yna bydd ceisiadau yn cael eu trafod naill ai gan swyddogion trwy hawliau dirprwyedig neu'n cael eu cyflwyno gerbron cyfarfod y Panel Grantiau. Mae'r Panel Grantiau yn cyfarfod 3 neu 4 gwaith y flwyddyn yn ôl yr angen ac mae'n is-bwyllgor o brif Gyd-bwyllgor Ymgynghorol yr AHNE.

Gellir naill ai gefnogi cais yn llawn, cynnig swm llai o grant, neu wrthod y cais. Bydd cyfres o amodau'n cael eu gosod ar unrhyw gynnig grant a wneir.