Porthdinllaen

Tirluniau Gwarchodedig yng Nghymru

Cliciwch ar y map i ymweld â gwefannau y Parciau Cenedlaethol a'r ardaloedd AHNE eraill


Map cymru yn dangos tirluniau gwarchodedig

Linc i wefan ahne môn Linc i wefan ahne bryniau clwyd Linc i wefan ahne gwyr Linc i wefan ahne dyffryn gwy Linc i wefan parc cenedlaethol eryri Linc i wefan parc cenedlaethol penfro Linc i wefan parc cenedlaethol bannau brycheiniog

Beth yw AHNE?

Mae AHNE yn golygu Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol. Prif bwrpas dynodi ardal fel AHNE yw gwarchod, cynnal a chadw harddwch naturiol yn yr ardal. Mae hyn yn cynnwys amddiffyn bywyd gwyllt a phlanhigion, yn ogystal â nodweddion daearegol a thirlun yr ardal. Mae'n bwysig hefyd bod nodweddion archeolegol, olion hanesyddol a nodweddion pensaernïol yr ardal yn cael eu gwarchod.

Mae'r dynodiad hefyd yn gosod cyfrifoldeb ar awdurdodau lleol i ddarparu ar gyfer mwynhad tawel o gefn gwlad ac ystyried buddiannau’r rhai sy'n byw a gweithio yno. Am fwy o wybodaeth gefndir ar AHNE ewch i wefan y Gymdeithas Genedlaethol dros AHNE.

Mae pob AHNE yn dibynnu ar reolau cynllunio a rheolaeth ymarferol o gefn gwlad er mwyn cyflawni’r gofynion deddfwriaeth hyn. Hefyd, yn sgîl Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000, cyflwynwyd pwerau newydd er mwyn helpu i warchod y tirluniau gwerthfawr hyn, a’i gwneud yn orfodol i baratoi Cynllun Rheoli ar gyfer pob AHNE.

Mae gan Gyfoeth Naturiol Cymru gyfrifoldeb cyffredinol am AHNE yn y cyd-destun cenedlaethol, ond cânt eu rheoli gan Awdurdodau Lleol gyda chefnogaeth y Cyd-bwyllgorau Ymgynghorol, cymunedau lleol a phartneriaethau.

Hyd yma dynodwyd 5 AHNE yng Nghymru – Penrhyn Llŷn, Penrhyn Gŵyr, Ynys Môn, Bryniau Clwyd a Dyffryn Gwy.