Porthdinllaen

Rheoli'r AHNE

Mae gweithio i reoli'r AHNE yn cynnwys pob agwedd o fywyd yn Llŷn gan amrywio o gadwraeth bywyd gwyllt, twristiaeth, treftadaeth a chaniatâd cynllunio i enwi ond rhai.

Cyflwynodd Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 bŵer newydd er mwyn helpu i warchod y tirluniau gwerthfawr hyn, gan ei gwneud yn orfodol i bob Awdurdod Lleol sydd ag AHNE o fewn ei ffiniau i baratoi a chyhoeddi Cynllun Rheoli.

Yma yn Llŷn, mae cyfnod o ymgynghori cyhoeddus ar fersiwn drafft o Gynllun Rheoli 2015-2020, yn parhau hyd at Ddydd Gwener, Tachwedd 10fed, 2017.

Os hoffech chi gyfrannu eich sylwadau, gellir gyrru atom unai drwy’r post neu e-bost. Gweler y manylion cysylltu ar waelod y dudalen hon.

Cynllun Rheoli Drafft AHNE Llŷn (2015-2020)

Cyd-Destun a'r Weledigaeth

1.0 Cyflwyniad

2.0 Cyd-Destun

3.0 Y Dull Ecosystem

4.0 Penrhyn Llŷn – Lle Arbennig!

5.0 Yr Weledigaeth

Nodweddion Arbennig

6.0 Tirlun ac Arfordir

7.0 Tawelwch a Llygredd Isel

8.0 Bywyd Gwyllt a Chynefinoedd

9.0 Amgylchedd Hanesyddol

10.0 Yr Iaith Gymraeg a Diwylliant

11.0 Pobl a Chymdeithas

12.0 Cynnyrch Lleol a Busnesau Gwledig

13.0 Hawliau Tramwy a Mynediad

Gweithredu a Monitro

14.0 Gweithredu

15.0 Monitro


(Cliciwch yma am grynodeb o'r Adroddiad Sgrinio)