Ynys Enlli o Fynydd Mawr - Llun gan Gareth Jenkins

Newyddion

Haf 2019

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth

Mae ein Cystadleuaeth Ffotograffiaeth yn agored! Mwy o wybodaeth yma.

Wythnos Rhywogaethau Ymledol 13eg - 17eg o Fai

Mae tua 2,000 o blanhigion ac anifeiliaid o bob cwr o’r byd wedi eu cyflwyno i Brydain gyda chymorth pobl. Mae’r mwyafrif o’r rhywogaethau anfrodorol hyn yn ddiniwed – ond mae oddeutu 10-15% yn ymledol ac yn cael effaith negyddol ar ein hamgylchedd, yr economi a hyd yn oed ein hiechyd a’n ffordd o fyw.

Wyddoch chi fod rhywogaethau ymledol yn costio o leiaf £1.8 biliwn i economi Prydain bob blwyddyn. Maent yn gallu creu difrod difrifol ac wedi arwain at leihad mewn rhai o greaduriaid brodorol. Maent hefyd yn bygwth llawer o ardaloedd sensitif fel afonydd, llynoedd a nentydd.

Rydym oll yn cael ein heffeithio gan rywogaethau ymledol anfrodorol y nail ffordd neu’r llall – ac mae gan bawb rôl i’w chwarae i geisio eu hatal rhag lledu.

I gael gwybod mwy ac i gofnodi, ewch i’r wefan hon - www.nonnativespecies.org

Ymweld â Llŷn

TAFLEN NEWYDD SBON! Dyma adnodd defnyddiol - sy'n cynnwys map o'r ardal ac amserlen gwasanaeth Bws Arfordir Llŷn 2019.

Llawr-lwythwch yma.

Llygad Llŷn

Mae ein newyddlen ddiweddaraf - sef Llygad Llŷn - ar gael yma..

Copiau hefyd ar gael mewn nifer o atyniadau lleol.

Buasem yn hynod ddiolchgar o dderbyn unrhyw sylwadau ar ein newyddlen ac yn croesawu unrhyw gyfle i rannu syniadau a chydweithio ar brosiectau yn y dyfodol. Cysylltwch ar bob cyfri!