Prosiect Archaeoleg Meillionydd (Gronfa CDC)

Esiamplau o Brosiectau

Dyma esiamplau o brosiectau sydd wedi derbyn cefnogaeth y Gronfa....

Cofeb Dic AberdaronCofeb Dic Aberdaron:  Dyma esiampl o brosiect sy'n codi ymwybyddiaeth am gymeriad pwysig iawn yn niwylliant yr ardal. Mae Dic Aberdaron yn enwog o hyd drwy Gymru a thu hwnt, a'r hanesion amdano yn crwydro gyda'i gath a'i lyfrau yn dysgu ieithoedd newydd. Cafodd ei fagu yng Nghae'r Eos, Aberdaron a bwriad Cyngor Cymuned Aberdaron oedd trefnu fod cofeb newydd yn cael ei chodi gerllaw ble safai ei gartref, yn lle'r gofeb flaenorol oedd wedi ei difrodi. Dyma brosiect sydd wedi cyfrannu at gadw diwylliant yr ardal yn fyw ac hefyd sydd wedi tacluso ardal fechan o'r AHNE yr un pryd.

Gwelliannau i Eglwys SarnGwelliannau i Fynwent Eglwys Sarn: Saif yr hyn sy’n weddill o Eglwys Sant Pedr ar y lôn gefn o Sarn Mellteyrn tuag at Gefnamwlch. Mae’n lle hanesyddol a diddorol iawn a saif maen hir o’r Oes Neolithig yng nghanol y fynwent yno. Roedd Cyfeillion Mynwent Mellteyrn am ddatblygu prosiect i wneud gwelliannau i’r fynwent fel ail-adeiladu wal derfyn a thocio coed oedd mewn cyflwr peryglus - ac hefyd i osod arwydd ar wal yr Eglwys i ddweud hanes y safle. Enillodd y prosiect gefnogaeth y Gronfa am ei fod yn gwarchod a chodi ymwybyddiaeth am nodweddion hanesyddol pwysig a gwneud lles i’r amgylchedd wrth dacluso a’i gwneud yn fwy diogel a hwylus i bobl ymweld â’r safle.

Dathlu Canmlwyddiant Ras Gŵn Defaid Y RhiwDathlu Canmlwyddiant Ras Gŵn Defaid Y Rhiw: Roedd Pwyllgor Ras Gŵn Defaid Y Rhiw yn awyddus i ddathlu canmlwyddiant y Ras yn 2011 a thynnu mwy o sylw nag arfer at y digwyddiad. Bu'r Pwyllgor yn llwyddiannus wrth ymgeisio am gefnogaeth y Gronfa ar gyfer cyhoeddi taflenni gwybodaeth a phosteri i hysbysebu - ac hefyd ar gyfer prynu gwobrau arbennig i'w cynnig i bobl ifanc leol am gystadlu. Roedd y prosiect yn llwyddiannus oherwydd ei fod yn codi ymwybyddiaeth am draddodiad pwysig yn Llŷn, ac hefyd yn rhoi cyfle i bobl ifanc ddysgu sgil newydd.

Celebrating Gŵyl Ifan at LlithfaenDathlu Gŵyl Ifan yn Llithfaen: Ariannwyd y prosiect hwn yn 2012. Mae trigolion Llithfaen wedi adfywio hen arferiad sydd wedi edwino mewn rhannau eraill o Gymru dros y canrifoedd diwethaf. Mae Gŵyl Ifan yn dathlu canol haf, a phob blwyddyn bellach, daw'r digwyddiad â'r holl gymuned ynghyd i fwynhau gwahanol weithgareddau. Ceir mabolgampau a gweithgareddau diwylliannol i hyrwyddo treftadaeth a lles, a bydd stondinau cynnyrch lleol yn bresennol er mwyn hyrwyddo'r amgylchedd a dewisiadau bwyd iach. Mae'n ddiwrnod hwyliog i'r teulu i gyd ac yn enghraifft dda o brosiect sydd yn gwneud lles i ardal oddi fewn yr AHNE.

Ffynnon BeunoGwelliannau i Ffynnon Beuno: Mae'r Ffynnon hon yng Nghlynnog Fawr yn atyniad poblogaidd ers canrifoedd maith. Roedd Clynnog yn gyrchfan bwysig i'r pererinion oedd yn teithio i Enlli. Yn ôl y chwedl, trochwyd pobl wael yn nyfroedd y Ffynnon, cyn eu rhoi i orwedd dros nos ar fedd Beuno Sant yn yr Eglwys. Mae'r Ffynnon yn atyniad yr un mor boblogaidd heddiw nid nepell oddi ar Lwybr Arfordir Cymru ar ochr ogleddol y Penrhyn. Yn ystod 2012, arweiniodd Cyngor Cymuned Clynnog brosiect i wella cyflwr wal oedd o amgylch y Ffynnon ac i glirio gor-dyfiant o'r fynedfa. Pam na alwch heibio? Mae hi'n werth ei gweld ac yn chwarae rhan bwysig dros ben yn hanes yr ardal.

Cwmni Drama Bro EnlliCwmni Drama Bro Enlli: Ariannwyd y prosiect hwn dros gyfnod o dair blynedd rhwng 2008 a 2010. Roedd Cwmni Drama Bro Enlli yn cynnwys nifer o drigolion o wahanol gymunedau ym mhen draw Llŷn a'r nod oedd cynnal sioeau cerdd hwyliog oedd â chyswllt gyda hanes lleol. Sicrhawyd nawdd o'r Gronfa ar gyfer costau llunio sgript a chaneuon, llogi lleoliadau i ymarfer, llogi gwisgoedd, creu deunyddiau marchnata a chynhyrchu cryno-ddisg. Dyma ddigwyddiad oedd yn hyrwyddo treftadaeth lleol a chodi ymwybyddiaeth am ddigwyddiadau hanesyddol pwysig. Roedd neuadd Ysgol Botwnnog dan ei sang ar gyfer pob perfformiad a chyfle i'r gymuned gyfan fwynhau.

Tudweiliog Show ExpansionEhangu Sioe Tudweiliog: Mae Sioe Tudweiliog yn ddigwyddiad pwysig yn yr ardal sy'n ffynnu ers blynoedd maith bellach. Bydd nifer fawr o bobl yn mynychu bob blwyddyn i fwynhau a chymdeithasu. Gwelir arddangosfa wych o stoc, cynnyrch lleol, crefftwaith, planhigion a chelf. Dymuniad Pwyllgor y Sioe yn ystod 2012 oedd ehangu a sicrhawyd nawdd o'r Gronfa ar gyfer llogi pabell i gynnwys mwy o stondinau cynnyrch lleol ac arddangos mwy o gystadlaethau plant. Roedd y prosiect yn llwyddiant mawr ac yn hwb i'r amgylchedd a'r economi leol. Rhoddwyd llwyfan i gynnyrch lleol o safon a dangos i bobl nad oes yn rhaid teithio ymhell i brynu nwyddau gan fod digon i'w gael yn lleol. Rydym yn gobeithio fod y prosiect hefyd wedi sbarduno pobl leol i fentro i fyd busnes. Edrychwn ymlaen i weld sut fydd pethau'n datblygu ymhellach.

Llithfaen Community ShopDatblygu Siop Gymunedol Llithfaen: Mae'r Siop ar y groesffordd yng nghanol pentref Llithfaen yn mynd o nerth i nerth ers sawl blwyddyn bellach. Diolch i waith caled gwirfoddolwyr, mae'r Siop ar agor yn ddyddiol ac yn gwasanaethu'r ardal gyfan. Mae hi'n ganolbwynt pwysig gyda chyfle i bawb o bob oed alw heibio a chymdeithasu ac i ddysgwyr ymarfer eu Cymraeg. Mae hysbysfwrdd y tu allan yn rhoi gwybod i bawb am ddigwyddiadau cymdeithasol neu ddiwylliannol. Gwerthir cynnyrch lleol o safon yma hefyd gan wneud lles i'r amgylchedd, ac arbed costau a theithio di-angen. Mae cyfraniad y Gronfa wedi galluogi'r Siop i ddatblygu yn ei dyddiau cynnar a chael ei thraed 'dani.